"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
การวิจัยสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 43 รายการ
รายงานผลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
ผลสรุปความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน รอบเดือนเมษายน 2564 -กันยายน 2564
การวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ การให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2564
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2564
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2564
การวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563
ไปที่หน้า