"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
หน่วยงานภายใน

ภารกิจหน้าที่

          ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บำรุงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี สร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักในคุณค่า และเอกลักษณ์ที่ดีของความเป็นไทย ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการ การจัดกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ ส่งเสริมและพัฒนากีฬา ความเป็นเลิศสู่กีฬาอาชีพ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนวางแผนการดำเนินงาน ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา เพื่อนำมาพัฒนารวมทั้งปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนงานและโครงการ และสถานที่  และงานธุรการและการเงิน ประกอบด้วย

1. งานแผนงานและโครงการ และสถานที่

1.1 การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนา

1.2 การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารและสิ่งก่อสร้างด้านวัฒนธรรม นันทนาการ กีฬาและการท่องเที่ยว

1.3 ดูแล บำรุง รักษา ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมการก่อสร้าง

1.4 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. งานธุรการและการเงิน

2.1 งานสารบรรณและธุรการทั่วไป

2.2 งานประชุม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติ

2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านนันทนาการ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

2.4 ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ร่วมกับส่วนราชการภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.5 จัดทำโครงการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

2.6 งานการเงินและงบประมาณ การบัญชีและพัสดุ

2.7 การจัดทำฎีกา และใบสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้าง การทะเบียนทรัพย์สิน

2.8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ

  ฝ่ายส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานวิชาการและพัฒนาเทคนิค งานส่งเสริมกีฬา งานศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนขั้นพื้นฐานและความเป็นเลิศ และงานศูนย์เยาวชนประกอบด้วย

1. งานวิชาการและพัฒนาเทคนิค มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1 การศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการด้านกีฬา  ให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ

1.2 สนับสนุนด้านวิชาการและการปฏิบัติงานด้านการกีฬาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3 นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์กีฬาและลานกีฬา

1.4 เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการกีฬา

1.5 วางแผน กำหนดแนวทางและดำเนินการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา

1.6 พัฒนาและการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา

1.7 การนำเทคโนโลยีทางการกีฬามาใช้ในการพัฒนาการกีฬาของเทศบาล

1.8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานส่งเสริมกีฬา มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์กีฬา ลานกีฬา

2.2 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ยุวชน เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

2.3 จัดการแข่งขันกีฬามวลชน คัดเลือกนักกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเป็นตัวแทน เทศบาลนครนนทบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดตั้งชมรมกีฬา

2.5 วางแผนและจัดกิจกรรมระหว่างศูนย์กีฬา และลานกีฬา

2.6 สนับสนุนการแข่งขันให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งด้านบุคลากรและวิธีการดำเนินการ

2.7 งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนขั้นพื้นฐานและความเป็นเลิศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีทักษะการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง

3.2 ส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้กฎ กติกาการแข่งขันของกีฬาประเภทต่าง ๆ

3.3 ส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาในขั้นก้าวหน้าเพื่อมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

3.4 ส่งเสริมเยาวชนให้เป็นตัวแทนของเทศบาลนครนนทบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

3.5 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในขั้นสูงเพื่อเป็นนักกีฬามืออาชีพ

3.6 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานศูนย์เยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

4.1 การพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

4.2 ให้บริการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการขั้นพื้นฐานการจัดกิจกรรมนันทนาการขั้นพัฒนาทักษะและขั้นสูง

4.3 พัฒนาผู้นำเยาวชน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

4.4 ให้บริการด้านอาคารสถานที่ในการจัดประชุม สัมมนาแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

4.5 ควบคุมดูแลการใช้อาคารสถานที่ สนามกีฬาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้มารับบริการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

4.6 ส่งเสริมข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการพัฒนาเยาวชนของศูนย์เยาวชน เทศบาลนครนนทบุรี

4.7 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

  ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  ประกอบด้วย

1. งานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1 รับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟู บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

1.2 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่า และเอกลักษณ์ของคามเป็นไทย

1.3 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรมแก่ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ

1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานวัฒนธรรมในทุกระดับ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น

1.5 กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรม และงานประเพณีท้องถิ่น  งานศิลปะ หัตถกรรมท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

1.6 การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

1.7 การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

1.8 ประชาสัมพันธ์งานด้านการส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

1.9 ดำเนินงานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.10 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานวัฒนธรรมของเทศบาลนครนนทบุรี

1.11 การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมของเทศบาลนครนนทบุรี

1.12 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานกิจการศาสนา มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1 รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการศาสนา ทำนุบำรุงส่งเสริมการพุทธศาสนาศึกษา

2.2 พัฒนาความรู้ สนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปรู้บทบาทหน้าที่ และประพฤติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา

2.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา

2.4 กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม

2.5 การดำเนินกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมส่งศีลธรรมและจริยธรรม

2.6 การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

2.7 ประชาสัมพันธ์งานด้านการศาสนา กิจกรรมส่งศีลธรรมและจริยธรรม

2.8 การจัดนิเทศ การจัดตั้งชมรม มูลนิธิเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

2.9 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่เกี่ยวกับ

3.1 ส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล

3.2 การพัฒนาการท่องเที่ยว

3.3 ควบคุมกิจการ การบริการการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล และหน่วยงานอื่น

3.4 งานต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยวรวมทั้งดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว

3.5 งานประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัด และเทศบาล

3.6 งานวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจและบริการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว

3.7 งานกำหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผลและให้คำแนะนำปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผน

3.8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

>>> ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ 0 2589 0500 ต่อ 2123

>>> ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 0 2589 0500 ต่อ 2124

>>> ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 0 2589 0500 ต่อ  2124

>>> ฝ่ายการเงินและบัญชี 0 2589 0500 ต่อ 2125

>>> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0 2589 0500 ต่อ 2126

เว็บไซต์https://travelsportnkn.nakornnont.go.th