"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
แบบฟอร์มอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
จำนวนเอกสารทั้งหมด 3 รายการ
หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร(แบบ ข.1)