"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเอกสารทั้งหมด 152 รายการ
เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2565
เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563
เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563
เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2547
เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ไปที่หน้า