"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
มาตราการภายในหน่วยงาน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 8 รายการ
มาตรการสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
มาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน
มาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการในกรณีตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลนครนนทบุรี