"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
หน่วยงานภายใน

ภารกิจหน้าที่

          ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎร และด้านบัตรประจำตัวประชาชน ตามที่พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง คำสั่ง ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนดหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตลอดจนมีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ เช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ทุกระดับ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ และงานพัสดุและเบิกจ่ายเงิน  ดังนี้

1. งานธุรการมีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1 งานด้านสารบรรณ  และงานธุรการ

1.2 งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

1.3 งานรวบรวมสถิติการให้บริการประชาชนประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี

1.4 งานจัดเตรียมแบบพิมพ์คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน

1.5 งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.6 งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน

1.7 งานวิเคราะห์ข้อมูลตามโครงการ วัด ติดตามประเมินผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการประชาชน

1.8 งานควบคุมและดูแลการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน

1.9 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานพัสดุและเบิกจ่ายเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1 งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

2.2 งานควบคุม ตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ

2.3 งานทำรายงานขอ อนุมัติ จัดซื้อ – จัดจ้าง

2.4 งานเก็บรักษาเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

2.5 งานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ

2.6 งานควบคุมจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

2.7 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายทะเบียนราษฎร

ฝ่ายทะเบียนราษฎร มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร  และงานสอบสวนด้านทะเบียนราษฎร ดังนี้

1. งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1 งานการขอเลขที่บ้าน

1.2 งานการแจ้งเกิด

1.3 งานการแจ้งตาย

1.4 งานการแจ้งย้ายที่อยู่

1.5 งานการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางอัตโนมัติ

1.6 งานการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) และ (ท.ร.13)

1.7 งานการแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร

1.8 งานการคัด – รับรองสำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร มรณบัตร

1.9 งานการจัดทำทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษ

1.10 งานการจัดทำทะเบียนบ้านและการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

1.11 งานการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

1.12 งานจัดเก็บ – รักษา เบิก – จ่าย แบบพิมพ์ ด้านงานทะเบียนราษฎร

1.13 งานจัดเก็บ – รักษา เอกสารงานทะเบียนราษฎร  

1.14 งานการจัดทำร่างประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง

1.15 งานการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1.16 งานการรับคำร้องเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1.17 งานการรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

1.18 งานการให้บริการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง

1.19 งานการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

1.20 งานการรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าหรือนอกเขตจังหวัด

1.21 งานการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน

1.22 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานสอบสวนด้านทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1 งานสอบสวนการแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา

2.2 งานสอบสวนการแจ้งตายเกินกำหนดเวลา

2.3 งานสอบสวนการเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน ท.ร.13ท.ร.14

2.4 งานสอบสวนการแก้ไขข้อมูลในเอกสารทางการทะเบียนราษฎร

2.5 งานสอบสวนกรณีจำหน่ายบุคคลเข้าทะเบียนกลาง

2.6 งานสอบสวนกรณีย้ายบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกลาง

2.7 งานสอบสวนกรณีใบแจ้งย้ายที่อยู่สูญหาย

2.8 งานสอบสวนกรณีขอคืนสถานภาพบุคคล

2.9 งานสอบสวนกรณีการจำหน่ายบุคคลเกินหรือบุคคลซ้ำซ้อน

2.10 งานสอบสวนการทุจริตในงานทะเบียนราษฎร

2.11 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานบัตรประจำตัวประชาชและงานสอบสวนด้านบัตรประจำตัวประชาชน  ดังนี้

1. งานบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1  งานการขอมีบัตรกรณีมีบัตรครั้งแรก

1.2  งานการขอมีบัตรกรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

1.3  งานการขอมีบัตรกรณีได้กลับคืนสัญชาติไทย

1.4  งานการขอมีบัตรกรณีพ้นสภาพได้รับการยกเว้น

1.5  งานการขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น

1.6  งานการขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรหมดอายุ บัตรหาย  บัตรถูกทำลาย

1.7  งานการขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ เปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนชื่อสกุล   เปลี่ยนที่อยู่  

1.8  งานการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

1.9 งานจัดเก็บ – รักษา เบิก – จ่าย วัสดุอุปกรณ์ผลิตบัตรประจำตัวประชาชน

1.10  งานจัดเก็บ – ทำลาย เอกสารงานบัตรประจำตัวประชาชน

1.11  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. งานสอบสวนด้านบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1 งานสอบสวนการขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรหาย

2.2งานสอบสวนการขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ

2.3 งานสอบสวนการขอมีบัตรกรณีทำบัตรครั้งแรกเกินกำหนด

2.4 งานสอบสวนการขอมีบัตรกรณีได้รับอนุมัติเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

2.5 งานสอบสวนการขอมีบัตรกรณีได้รับอนุมัติแจ้งเกิดเกินกำหนด

2.6 งานสอบสวนกรณีการทุจริตในงานบัตรประจำตัวประชาชน

2.7 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

เบอร์โทรศัพท์ 0 2580 0869, 0 2580 7205 และ 0 2589 0500 ต่อ (1102 งานบัตรประจำตัวประชาชน), (1109, 1113 งานทะเบียนราษฎร), (1104, 1105 เคาเตอร์ทะเบียนราษฎร)

Facebook Fanpage >>>>> สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี