"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 17 รายการ
การให้บริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์
เรื่องน่ารู้...บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
สาระสำคัญ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เอกสารแนะนำการชำระภาษีท้องถิ่น
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
กฎกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ไปที่หน้า